Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny.

 

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.

 

W wypadku, gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 

 • Opłata stała:
  pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
  Opłata stała nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5 000 zł.

 

 • Opłata stosunkowa:
  pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

 

 • Opłata podstawowa:
  pobierana  jest  w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 zł i stanowi minimalna opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

Ustawodawca przewiduje trzy możliwości uiszczania opłat sądowych

 • Zapłata może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sądu,
 • Zapłata może nastąpić gotówką w kasie sądu,
 • Zapłata może nastąpić znaczkami opłaty sądowej. Znaczkami wolno uiścić opłatę tylko wtedy, gdy nie przekracza 1500zł.

Opłaty za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku można dokonać poprzez: