Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku, z siedzibą: ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku jest Pani Justyna Rogalska. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adresem korespondencyjnym: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbywa się w następujących celach:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego;
 • wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej przewidzianej dla sądów powszechnych;
 • realizacji zadań kuratorów sądowych;
 • zatrudniania w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się;
 • ochrony mienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, zasobów wewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu (monitoring wizyjny);
 • wystawiania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • rozpoznawania skarg i wniosków;
 • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności;
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa;
 • prowadzenia archiwizacji dokumentów.

 

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane, w zakresie, w jaki nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:

 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

7. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku jest Pani Justyna Rogalska. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adresem korespondencyjnym: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

 

W budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mieszczącego się pod adresem: 15-950 Białystok, ul. A. Mickiewicza 103 oraz wokół tego budynku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Rejonowy w Białymstoku na szkodę, prowadzony jest szczególny nadzór umożliwiający rejestrację obrazu z wykorzystaniem kamer przemysłowych, tzw. monitoring. Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Nagrania obrazu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, przy czym w przypadku, w którym nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten może ulec przedłużeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Najpóźniej po upływie tego czasu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Do podglądu bieżącego monitoringu (bez możliwości przeglądania archiwum) ma dostęp podmiot zewnętrzny zajmujący się ochroną fizyczną Sądu i Prokuratury oraz funkcjonariusze Wydziału Konwojowego KWP.